znajdź nas      

sekretariat

sekretariat

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KWALIFIKACJA UZUPEŁNIAJĄCA I UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca, przeznaczona jest dla kierowców, którzy posiadają już uprawnienia kwalifikacji wstępnej w ramach jednego z bloków programowych, a chcą rozszerzyć swoje uprawniania o drugi z bloków.

Wyróżnia się dwa rodzaje kursów kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

 • dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E, którzy rozszerzają swoje kompetencje o kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E
 • dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E, którzy rozszerzają swoje kompetencje o kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, to zajęcia specjalistyczne, składające się z dwóch części – teoretycznej (65 godzin)  i praktycznej (5 godzin) – łącznie 70 godzin.

Kwalifkacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona, przeznaczona jest dla kierowców, którzy posiadają już uprawnienia kwalifikacji wstępnej w ramach jednego z bloków programowych, a chcą rozszerzyć swoje uprawniania o drugi z bloków.

Wyróżnia się dwa rodzaje kursów kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

 • dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E, którzy rozszerzają swoje kompetencje o kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E
 • dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E, którzy rozszerzają swoje kompetencje o kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, to zajęcia specjalistyczne, składające się z dwóch części – teoretycznej (32,5 godzin)  i praktycznej (2,5 godzin) – łącznie 35 godzin

SZKOLENIA OKRESOWE

Szkolenie okresowe, to obowiązkowe szkolenie dla kierowców zawodowych kategorii C oraz D, którzy zobowiązani są – na mocy przepisów – do odbycia szkolenia raz na 5 lat.

Podczas kursu, kierowcy realizują 35 godzinne szkolenie teoretyczne.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która:
* przebywa na terenie RP co najmniej 185 dni w roku, ze względu na więzi osobiste lub zawodowe
* studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
* wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę w na terytorium RP

Program szkolenia okresowego obejmuje:

 • moduł obowiązkowy – 21 godzin zajęć teoretycznych rozpisany na 3 moduły składowe realizowane w kolejności zgodnej z programem nauczania,
 • moduły specjalistyczne – 14 godzin zajęć teoretycznych w ramach 2 wybranych odpowiednio modułów z 19 modułów szkolenia okresowego.

Szkolenie okresowe w OESie prowadzone jest przez wykładowców:

 • O ponad 25- letnim stażu  pracy w transporcie krajowym i międzynarodowym, w tym 12 lat doświadczenia w prowadzeniu międzynarodowej firmy spedycyjno – transportowej, Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym,
 • Absolwentów Politechniki Krakowskiej o specjalizacji –  eksploatacja pojazdów samochodowych szkół samochodowych,
 • Instruktorów – wykładowców wszystkich kategorii prawa jazdy z wieloletnim doświadczeniem,
 • Instruktorów doskonalenia techniki jazdy wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • Egzaminatorów  wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • Certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych w zakresie techniki samochodowej, ruchu drogowego, rekonstrukcji zdarzeń i wypadków drogowych, wyceny wartości.


Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia: 

10 września 2012 r – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
* kategorii C1 lub C – w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r do dnia 31 grudnia 2000 
* kategorii D1 lub D – w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r do dnia 31 grudnia 2005 
10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy  prawa jazdy :
* kategorii C1 lub C – w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r do dnia 31 grudnia 2005 
* kategorii D1 lub D – w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 31 grudnia 2008 
10 września 2014 r– w przypadku uzyskania po ra pierwszy prawa jazdy kategorii
* C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 10 września 2009 

ADR - KURS KIEROWCY PRZEWOŻĄCEGO TOWARY NIEBEZPIECZNE

Wymagania dotyczące uczestnika kursu:

 • ukończone 21 lat,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kserokopia zaświadczenia ADR, przy kursach dokształcających doskonalących.

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia i zdanym egzaminie państwowym otrzymuje:

 • międzynarodowe zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ADR.
 • zaświadczenie ważne jest 5 lat, poźniej kierowca wykonuje kurs dokształcający doskonalący.

Kurs kończy się egzaminem państwowym organizowanym w siedzibie naszego Ośrodka. Egzamin w cenie kursu. Nasza firma posiada wszystkie zezwolenia i certyfikaty wymagane do prowadzenia tego typu szkoleń. Z naszej strony zapewniamy wysoki poziom szkolenia, każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe.

Kurs podstawowy ADR

 • jeżeli kierowca ubiega się po raz pierwszy o uprawnienia do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne.

Kursy specjalistyczne w zakresie:

 • przewozu w cysternach,
 • przewozu materiałów wybuchowych,
 • przewozu materiałów promieniotwórczych.

Istnieje możliwość połączenia kursu podstawowego ze specjalistycznym w zakresie przewozu w cysternach.

Żurawie HDS

Proponujemy kursy w zakresie uzyskania uprawnień operatora żurawi przeładunkowych HDS w kat. IIŻ – UDT.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 • ukończone 18 lat,
 • przynajmniej wykształcenie podstawowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS (ośrodek współpracuje z odpowiednim lekarzem z zakresu profilaktyki).

Kurs operatora żurawi HDS składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie HDS w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi samochodowych typu HDS przenośnych – przeładunkowych, przewoźnych lub leśnych. Kursy na HDS (operatora żurawi przeładunkowych) składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi samochodowych typu HDS przenośnych – przeładunkowych, przewoźnych lub leśnych.

Kurs na podesty ruchome

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia UDT na podesty ruchome w naszym ośrodku szkoleniowym – dzięki naszemu doświadczeniu, nowoczesnemu zapleczu i wykwalifikowanym kadrom nauka z nami jest zawsze tak skuteczna i uzyskanie odpowiednich uprawnień nie stanowi żadnego problemu.

Nasz kurs na podesty ruchome – kurs na zwyżki odpowiada wymaganiom Urzędu Dozoru Technicznego i pozwala na uzyskanie bezterminowych uprawnień ważnych na terenie całego kraju.

Cel szkolenia

Głównym celem jest przekazanie uczestnikom zajęć wiadomości teoretycznych dotyczących obsługi urządzeń takich jak podest ruchomy przejezdny: wolnobieżny, samojezdny, przewoźny, a także podest ruchomy wiszący, masztowy i stacjonarny, oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach obsługi tego rodzaju sprzętu. Zajęcia służą przygotowaniu do egzaminu UDT w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wyżej wymienionych urządzeń.

Kategorie uprawnień na podesty ruchome:

 • I P – podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne
 • II P – podesty ruchome: wiszące, masztowe, stacjonarne

Program szkolenia

W ramach prowadzonych przez nas zajęć poruszamy kompleksową tematykę, dotyczącą urządzeń, co pozwala nam na pełne przygotowanie naszych kursantów do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Nasz program obejmuje między innymi informacje takie jak:

 • podest ruchomy – rodzaje urządzeń i ich budowa
 • dozór techniczny urządzenia zgodnie z wymogami UDT
 • obowiązki operatora – przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po jej zakończeniu
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • ukończone 18 lat
 • co najmniej wykształcenie podstawowe
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku operatora potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Zapraszamy do udziału w 80-godzinnym kursie nadającym uprawnienia do przyjmowania uczniów na praktyki.

Cel szkolenia: przygotowanie pracodawców, pracowników do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu poprzez umożliwienie im zdobycia:

 • podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania
 • umiejętności z zakresu metodyki niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników, rozbudzania zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, właściwego doboru metod kształcenia, a także oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Program kursu:

 • Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie pracy;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii;
 • Podstawy pedagogiki;
 • Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i dydaktyki kształcenia zawodowego;
 • Podstawy metodyki kształcenia praktycznego i realizacja programu praktycznej nauki zawodu;
 • Praktyka metodyczna.

Program kursu zgodny z:

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
- Programem zatwierdzonym przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pod numerem WRE 5633.10.2012.

Zgłoszenia i informacje:

 • Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych, placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych itp.
 • Ukończenie ww. kursu upoważnia do starania się o dofinansowanie wynagrodzenia młodocianych pracowników oraz „premii za wyszkolenie uczniów” – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

 

 

Szkolenia HACCP, GHP, GMP

Szkolenie z zakresu opracowania i wdrażania systemu HACC.

Szkolenie podstawowe z zakresu zasad GHP/GMP oraz Systemu HACCP

 

Pierwsza Pomoc Przedlekarska

Oferujemy szkolenia z zasad udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, które pozwolą wywiązać się Państwu z wymagań prawnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń.

Zapewniamy profesjonalny sprzęt szkoleniowy, wykwalifikowaną kadrę instruktorów. Instruktorzy dojeżdżają na miejsce szkolenia. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenie  przeznaczone jest dla:

1. pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

2. innych osób kierujących pracownikami takich jak:

 • mistrzów,
 • brygadzistów,
 • kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

Celem szkolenia jest: Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.  

3. Dla pracowników administracyjno-biurowych.

Celem szkolenia jest: Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, metod postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.  

4. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Celem szkolenia jest: Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu: znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed tymi zagrożeniami, metod postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.  

Kursy na prawo jazdy

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań
 • psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.
Subskrybuj to źródło RSS