znajdź nas      

sekretariat

sekretariat

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo jazdy kategorii B

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę (wszystkie kategorie ) przedkładamy:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami kategorii T,
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

Prawo jazdy kategorii B+E

Kategoria B+E prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP);

Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę (wszystkie kategorie ) przedkładamy:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami kategorii T,
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

Prawo jazdy kategorii T

Kategoria T

 • ukończyć 16 lat (kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej).
 • przejść badanie lekarskie.
 • mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów – dotyczy osób nieletnich.
 • uzyskać we właściwym wydziale komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę.
 • ukończyć kurs a następnie, zdać egzamin wewnętrznyw Ośrodku Szkolenia Kierowców.
 • zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 • zgodę rodziców / opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport; w przypadku paszportu potrzebne będzie także zaświadczenie o zameldowaniu),
 • Profil Kandydata na Kierowcę,
 • Potwierdzenie opaty za egzamin.

Zapewniamy badania lekarskie na miejscu. Prowadzimy szkolenie praktyczne z wykorzystaniem ciągnika Zetor Proxima 70 z przyczepą (taki sam ciągnik posiada WORD Bydgoszcz). Ciągnik jest wyposażony w napęd obu osi oraz skrzynię biegów 12/2 z rewersem. W cenie kursu: 30 godzin nauki teorii, 20 godzin zajęć praktycznych, materiały dydaktyczne i egzamin wewnętrzny.

Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym w tym z przyczepą / przyczepami,
 • pojazdem wolnobieżnym w tym także z przyczepą / przyczepami,
 • motorowerem (*),
 • czterokołowcem lekkim (**).* motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

** czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę (wszystkie kategorie ) przedkładamy:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami kategorii T,
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

Prawo jazdy kategorii AM

Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Prawo jazdy kategorii A1

Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Prawo jazdy kategorii A2

Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.

Prawo jazdy kategorii A

Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata 24 lata albo 20 lat, jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, ale do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Prawo jazdy kategorii C

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi: 21 lat.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym program szkolenia obejmuje: przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy, mocowanie i zabezpieczenie ładunku, ruszanie, obsługa biegów, hamowanie, manewrowanie samochodem ciężarowym, jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości), Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie, czynności kontrolne na drodze.

Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.

Po skończonym kursie, kursantowi zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Aby uzyskać w Wydziale Komunikacji Profil Kandydata na Kierowcę (wszystkie kategorie ) przedkładamy:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami kategorii T,
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

Prawo jazdy kategorii C+E

Mając prawo jazdy kategorii C+E posiadasz uprawnienia do kierowania:

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy / przyczep.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C+E wynosi: 21 lat.

Jak wygląda szkolenia na kat. C+E:

Szkolenie obejmuje 25 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym program szkolenia obejmuje: przygotowanie przyczepy do jazdy, sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą, obsługa świateł, manewrowanie pojazdem z przyczepą, jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie, czynności kontrolne na drodze

Po skończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego.

Po skończonym kursie, kursantowi zostaje wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA I WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców zawodowych skierowany jest do osób, które zawodowo zajmują się transportem.

Kwalifikacja wstępna składa się z części teoretycznej oraz praktycznej – łącznie 280 godzin.

Program szkolenia składa się z dwóch części:

 • podstawowej – 195 godz
 • specjalistycznej: część teoretyczna – 65 godz, zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godz, zajęcia praktyczna z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny)

W szkoleniu kwalifikacji wstępnej mogą wziąć udział osoby, które:

 • przez co najmniej 185 dni w roku przebywają na terenie RP (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe)
 • przez co najmniej 6 miesięcy studiują na terenie RP
 • nie są obywatelami państw członkowskich UE, ale mają zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu, mającego siedzibę na terytorium RP

Po zakończeniu kursu, kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego. Egzamin odbywa się przed trzyosobową komisją egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

 • test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E  lub  C, C+E, C1, C1+E
 • test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części praktycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub  C, C+E, C1, C1+E

Egzamin przyjmuje formę testu, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Czas trwania egzaminu to 45 minut.

Test jest zaliczony, gdy kierowca odpowie poprawnie na minimum 16 pytań z części podstawowej oraz na 5 pytań z części specjalistycznej.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, wojewoda w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia testu – wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, ważne przez okres 5 lat.


Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczone jest dla kierowców, którzy:

 • posiadają prawo jazdy kat. C lub C1, wydane po dniu 10 września 2009 r oraz mają ukończone 21 lat
 • posiadają prawo jazdy kat. D lub D1, wydane po dniu 10 września 2008 r oraz mają ukończone 23 lata

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, w odpowiednich blokach programowych – łącznie 140 godzin:

 • zajęcia teoretyczne – 130 godzin
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
 • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny

Po zakończeniu kursu, kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego. Egzamin odbywa się przed trzyosobową komisją egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

 • test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E  lub  C, C+E, C1, C1+E
 • test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części praktycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub  C, C+E, C1, C1+E

Egzamin przyjmuje formę testu, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Czas trwania egzaminu to 45 minut.

Test jest zaliczony, gdy kierowca odpowie poprawnie na minimum 16 pytań z części podstawowej oraz na 5 pytań z części specjalistycznej.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, wojewoda w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia testu – wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, ważne przez okres 5 lat. 

Mobilny symulator jazdy

 

Co zyskuje kursant podczas szkolenia na symulatorze?

 • Możliwość ćwiczenia różnorodnych tras na kilku pojazdach ze zmiennym ładunkiem
 • Dowolną modyfikacje trasy Symulowanie zaskakujących sytuacji drogowych
 • Ćwiczenie jazdy w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych i drogowych
 • Wielokrotne powtarzanie tej samej sytuacji,
 • Możliwość poznania skutków jazdy po spożyciu środków odurzających i alkoholu
 • Nagrania z przebiegu ćwiczenia, które jest podstawą do omówienia błędów i wprowadzenia korekty zachowań.

 

Subskrybuj to źródło RSS